Hösten 2016

Under höstterminens SO-arbete fördjupar vi våra kunskaper om områdena Ekonomi, rättssystemet samt människors lika värde. Vi gör det genom att arbeta med ett projekt ” Livsvillkor i Sverige och i omvärlden”. Inom projektets ram ryms både samhällskunskap och geografi. Vårt arbete är ämnesövergripande och årskursövergripande, vilket gör att även i svenska och engelska kommer vi att producera och ta del av texter som vidrör ”Livsvillkor i Sverige och i omvärlden”. Vi samarbetar dessutom med ÅK 4 på Edboskolan som och har en egen vinkel på projektet: empati och demokrati. Här kommer Åk 6 att hjälpa fyrorna att förbättra sina texter, men även få synpunkter tillbaka på det man själv har skrivit och gjort. Vi kommer att lägga upp vårt arbete på http://allaslikavarde.se/.

Vi utvecklar och tränar dagligen våra förmågor att analysera, reflektera, jämföra och dra slutsatser kring orsaker och lösningar på problem kopplat till dessa områden. Vi utgår från viktiga begrepp i undervisningen vilket även stärker språkutveckling i samtliga ämnen i skolan.

Vi kommer under hösten bland annat att dela in oss i grupper, där vi kommer få hjälp av Skapande skola att producera kortfilmer som var och en bygger på ett självskivet manus. Dessa kommer sedan presenteras på sidan allaslikavarde.se

Grovplanering

Samhällskunskap

v.35 – v. 36 Skriva om hur en människas goda initiativ kan få stora ringar på vattnet. Bildanalys: Skräpmängd på strand i Mumbai. Redovisning: muntliga presentationer i halv halvklass (bordvis)

  1. 35 -37 Ekonomi ut ifrån perspektivet rika och fattiga i Sverige och i omvärlden.(Levnadsvillkor)

1) begrepp kring lån och hushållsekonomi

2) global ekonomi: film om mikrolån i U-länder. Marknadsekonomi. Yrken, löner nutid och dåtid samt framtid. Kortskrivning: tankar och funderingar kring filmen.

3) skriva en reflekterande text utifrån människors olika ekonomiska förutsättningar samt hur det påverkar och formar det vardagliga livet för människor i världen. Texten ska kopplas till egna erfarenheter samt vidröra vad det från början (förr) innebar att vara rik, samt vad begreppet ”rik” innebär idag.

  1. 37-38 Samhällsstrukturer: Eventuellt en utflykt till två olika socioekonomiska områden i närheten. Eleverna fotograferar och samtalar om kring vilka likheter och skillnader de upptäcker i de två olika områdena. Skrivuppgift: ”Insändare”: Eleverna arbetar med att argumentera emot orättvisor i samhället. Vi skickar in några insändare till tidningar.
  2. 37-38: förberedelse inför elevledda samtal: eleverna funderar och skriver kring sina styrkor och svagheter i de olika ämnena i SO-blocket.
  3. 39- Rättsliga strukturer i samhället: rättssystem i Sverige och i omvärlden

1) Film om kriminalvården. Reflekterande text utifrån innehållet.

  1. 40

2) skriftligt prov; fakta och begrepp samt en resonerafråga

3) undersökning i närområde kring hur människor uppfattar kriminalvården i Sverige

 

  1. 40 – 42: Mänskliga rättigheter: integration, rasism och kulturyttringar i Sverige och i omvärlden. Källkritik kopplat till internet.

1) Filmmanus samt filminspelning med skapande skola

Geografi

v.42-49

Fördjupning länder: Mozambique samt Honduras (koppling till de böcker vi läst inom projektet) jämföra U-land – I land. (orättvisa förutsättningar)

Miljö i Sverige och i omvärlden: hot och faror: åtaganden (hållbar utveckling)

Studiebesök, återvinning/ reningsverk eller annan aktuell plats

Naturområden i världen: Biomer: naturresurser. Kulturlandskap.

Kartor: Sverige, norden och Europa.